You are currently viewing Oświadczenie – po niedzielnych profanacjach kościołów

Oświadczenie – po niedzielnych profanacjach kościołów

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia
dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób
w naszym kraju.

Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest
niezmienne i publicznie znane. „Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia
życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia
i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu.
Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co
więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny
z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. «Nic i nikt nie może dać
prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko
czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt
nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego
lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani
pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać
ani na to przyzwalać»” (Evangelium Vitae, 57).

Chciałbym jednak przypomnieć, że to nie Kościół stanowi prawa
w naszej Ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź
niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Kościół ze swej strony nie może przestać
bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba
chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tej kwestii Kościół – jak często
powtarza papież Franciszek nie może iść na żaden kompromis, ponieważ stałby
się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona,
dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych. „Wydawać by się
mogło, że część ludzkości można poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje
grupę społeczną, zasługującą na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy «ludzie
nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować
i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli ‘nie są jeszcze
potrzebni’ – jak dzieci nienarodzone – lub ‘nie są już potrzebni’ – jak osoby
starsze»” (Fratelli tutti, 18).

Wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz
profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach – mimo iż mogą one
pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emocji – nie są właściwą metodą
działania w demokratycznym państwie. Wyrażam mój smutek w związku z tym,
że dzisiaj w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę
i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary.

Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób
akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka.
Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych czy gorączkowej
wymiany opinii na portalach społecznościowych. „Autentyczny dialog
społeczny – pisze papież Franciszek – zakłada zdolność poszanowania punktu
widzenia drugiej osoby poprzez zaakceptowanie możliwości posiadania przez
nią pewnych przekonań lub uprawnionych interesów” (Fratelli tutti, 203).

Wszystkich raz jeszcze zachęcam do dialogu na temat sposobów
ochrony prawa do życia oraz praw kobiet. Dziennikarzy i polityków proszę o
nieeskalowanie napięć, w poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny.

Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji dzieci
nienarodzonych, w intencji rodziców oczekujących potomstwa, a także o
nawrócenie tych, którzy stosują przemoc.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)


Poznań, 25 października 2020 roku